Przetwarzanie danych osobowych

1. Administrator Danych osobowych.

1.1. Administratorem danych przekazywanych w formularzu zgłoszeniowym jest Grzegorz Kowalczyk, ul. Kwiatowa 16, 84-360 Łeba.
1.2. Kontakt z Administratorem w sprawach ochrony danych osobowych dostępny jest za pośrednictwem adresu: dommody@activefashion.eu 

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych.

2.1. Od dnia 25 maja 2018 r. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a także pozostałe obowiązujące przepisy prawa.
2.2. Podstawy prawne przetwarzania danych: a) Art. 6 ust. 1 lit. b) i lit c) RODO w celu wykonania umowy lub zrealizowania działań zmierzających do jej zawarcia podjętych na żądanie osoby, których dane dotyczą oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych. b) Art. 6 ust. 1 lit f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią, która przetwarza dane z upoważnienia Administratora Danych. c) Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem Danych. 
2.3. Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt. 2.2. może być realizowany przez Administratora Danych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych urządzeń wywołujących (po uzyskaniu odpowiedniej zgody). 

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią, która przetwarza dane z upoważnienia Administratora Danych.

3.1. Administrator Danych lub strona trzecia przetwarza dane osobowe na podstawie następujących prawnie uzasadnionych interesów:
3.1.1. Zapewnienie bezpieczeństwa Portalu i informacji w nim zawartych;
3.1.2. Marketing bezpośredni własnych produktów i usług;
3.1.3. Przekazywanie danych osobowych pomiędzy Administratorem Danych a podmiotami powiązanymi do wewnętrznych celów administracyjnych;
3.1.4. Zapobieganie oszustwom (np. wielokrotne zgłoszenia do imprezy lub usługi, składanie fałszywych lub niezgodnych z prawdą oświadczeń, wprowadzanie w błąd Administratora Danych, wykorzystywanie konta przez osoby nieuprawnione);
3.1.5. Zabezpieczenie roszczeń Administratora Danych;

4. Odbiorcy danych.

4.1. Zgromadzone dane osobowe dostępne będą dla kontrahentów Administratora, którzy podejmą działania w celu zawarcia lub zawrą umowę z Użytkownikiem za pośrednictwem Portalu, dostawców usług hostingowych (związanych z funkcjonowaniem Portalu), dostawców narzędzi i usług wspierających obsługę użytkowników (płatności, usługi dodatkowe), dostawców usług wspierających działania marketingowe oraz działalność Administratora Danych, a także innych odbiorców o ile konieczność przekazania danych wynikać będzie z przepisów prawa.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5.1. Dane Użytkownika mogą być przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej w następujących przypadkach:
5.1.1. Jeżeli jest to konieczne do wykonania umowy lub podjęcia działań związanych z jej zawarciem;
5.1.2. W ramach korzystnych przez Administratora rozwiązań technicznych (chmury obliczeniowe, poczta elektroniczna, hosting);
5.1.3. w przypadku udzielenia zgody przez Użytkownika.

6. Okres przechowywania danych osobowych.

6.1. Przekazane Administratorowi dane osobowe przechowywane będą w następujących terminach:
6.1.1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres związany z rękojmią przysługującą Użytkownikom oraz ewentualnym prawem do zabezpieczenia lub dochodzenia należności przez Administratora od Użytkownika, a także w celu wypełnienia prawnych obowiązków Administratora (np. rozliczenia podatkowe).
6.1.2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów i usług własnych Administratora zgodnie z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu przez osobę, których dane dotyczą.
6.1.3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody przetwarzane będą do momentu jej odwołania.

7. Profilowanie.

7.1. W celu prowadzenia działań marketingowych Administrator wykorzystuje preferencje i zainteresowania Użytkowników do dopasowania komunikacji marketingowej do potrzeb Użytkowników, tj. oferowania produktów lub usług zgodnych z informacjami podanymi przez Użytkownika.
7.2. Ocena preferencji i zainteresowań odbywa się na podstawie:
7.2.1. Danych podanych przez Użytkownika przy zakładaniu konta oraz w formularzach;
7.2.2. Wykupionych przez Użytkownika na Portalu produktów i usług;
7.2.3. Informacji na temat działań Użytkownika na Portalu zbieranych automatycznie;
7.3. Po uzyskaniu stosownej zgody skutkiem profilowania może być przekazanie Użytkownikowi spersonalizowanej oferty od kontrahenta Administratora.
7.4. W wyjątkowych przypadkach, skutkiem Profilowania może być otrzymywanie różnych ofert przez osoby o takich samych cechach, jednak w żadnym przypadku Profilowanie nie doprowadzi do ograniczenia dla Użytkownika oferty Administratora.

8. Prawa Użytkownika.
8.1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (dotyczy danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.2 lit. b), a także o prawo do przenoszenia danych (np. przekazania ich do innego administratora danych).
8.2. Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie - najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania - informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
8.3. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w pkt. 2.2 lit. c), Użytkownik ma prawo do cofnięcia takiej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, iż takie cofnięcie pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.4. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
8.5. Bez uszczerbku dla dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej, w tym prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z pkt. 8.4, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uzna ona, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9. Obowiązki Użytkownika.

9.1. Warunkiem korzystania z funkcjonalności Portalu i zawarcia umowy z Administratorem jest podanie minimalnego wymaganego zakresu danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym.
9.2. W momencie przekazywania danych Administratorowi Użytkownik oświadcza, iż podawanego przez niego dane są zgodne z jego stanem wiedzy, bez względu na to, czy dane te są wymagane czy dobrowolne.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl